Bản đồ

Hỏi - Đáp về Thừa phát lại

Tổ chức văn phòng Thừa phát lại gồm những ai?

Trưởng văn phòng phải là Thừa phát lại là người đại diện theo pháp luật của văn phòng Thừa phát lại.

Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải làm gì trong hoạt động thừa phát lại?

Thực hiện việc tuyên truyền về Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử của quận - huyện. Phối hợp với Sở Tư pháp và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và đoàn thể ở địa phương tăng...

Hình thức văn phòng Thừa phát lại được quy định như thế nào?

Văn phòng Thừa phát lại do một Thừa phát lại thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố có nhiệm vụ gì trong hoạt động thừa phát lại?

Thông tin cho Sở Tư pháp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tống đạt các văn bản của Tòa án, các văn bản về thi hành án và trong hoạt động thi hành án của Thừa phát...

Chi phí lập vi bằng và xác định điều kiện thi hành án được quy định như thế nào?

Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.

Những công việc Thừa phát lại không được làm?

Không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

Tống đạt là gì?

Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

Vi bằng là gì?

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.