Bản đồ

Chi phí lập vi bằng và xác định điều kiện thi hành án được quy định như thế nào?

Hỏi:

chi phí lập vi bằng và xác định điều kiện thi hành án được quy định như thế nào?


Trả lời:

Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.

Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có.