Bản đồ

Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng được quy định như thế nào?

Hỏi: 

Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng được quy định như thế nào?

Trả lời:

Vi bằng lập thành văn bản viết bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng;

- Địa điểm, giờ, ngày, tháng, năm lập vi bằng;

- Người tham gia khác (nếu có);

- Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng và nội dung yêu cầu lập vi bằng;

- Nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận;

- Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;

- Chữ ký của Thừa phát lại lập vi bằng và đóng dấu văn phòng Thừa phát lại, chữ ký của những người tham gia, chứng kiến (nếu có) và có thể có chữ ký của những người có hành vi bị lập vi bằng.

- Kèm theo vi bằng có thể có hình ảnh, băng hình và các tài liệu chứng minh khác.