Nghị định số 55/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 55/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định này quy định chi tiết về thi hành án đối với pháp nhân thương...

Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Nghị định này quy định về xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ,...

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

Nghị định số 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về công nghiệp an ninh

Nghị định số 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về công nghiệp an ninh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 34 Luật Công an nhân dân...

wechat
Chat fanpage